2girls 32r :< = = akiyama mio bad id black eyes black hair blazer brown hair bump chibi eyes closed hairband head bump k-on! long hair school uniform short hair socks tainaka ritsu tears // 350x422 // 96.3KB 32r akiyama mio bad id black eyes black hair chibi k-on! long hair scared school uniform solo // 300x495 // 62.8KB 32r bad id black eyes brown eyes chibi k-on! long hair nakano azusa school uniform solo twintails // 250x518 // 78.0KB 32r brown eyes brown hair chibi hirasawa yui k-on! orange pantyhose school uniform short hair solo // 300x585 // 93.8KB 32r brown eyes brown hair chibi drumsticks k-on! school uniform short hair solo tainaka ritsu // 341x550 // 101.9KB 2girls 32r akiyama mio alternate hairstyle black eyes black hair chibi k-on! long hair minigirl ponytail sweater tainaka ritsu // 687x600 // 171.7KB
1