airmi animal ears antenna hair black hair brown eyes brown hair cat ears cat tail clannad dog ears dog tail french fries furukawa nagisa hamburger ibuki fuuko long hair short hair tail thighhighs waitress // 1051x738 // 653.1KB airmi animal ears brown eyes brown hair clannad dog ears dog tail hamburger ibuki fuuko long hair tail thighhighs waitress zettai ryouiki // 380x570 // 69.4KB airmi brown eyes brown hair carrying child clannad dress furukawa nagisa long hair mother and daughter okazaki ushio ponytail sailor dress sailor uniform short hair wink // 414x585 // 82.2KB
1